Algemene voorwaarden

 

De webwinkel ‘Spirikid’ van de Spiegelacademie met maatschappelijke zetel te Bollewijk 6 in 9250 Waasmunster (België), ondernemingsnummer BE 070.29.20.297, biedt de klant de mogelijkheid om goederen online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de klant van deze e-commerce website.
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Spiegelacademie aanvaardt de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Spiegelacademie aanvaard zijn. 

 Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijkwordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 Artikel 3: Aanbod 

 Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Spiegelacademie niet.  Deze laatste is wat betreft juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
De Spiegelacademie is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Specifieke vragen over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kunnen vooraf aan onze klantendienst worden gericht. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Spiegelacademie. De Spiegelacademie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
We specialiseren ons in gelimiteerde collecties omdat we niet houden van een massaproductie.  Een bepaald product kan eventueel bijbesteld worden op vraag van de klant via mail. 

 Artikel 4: Online aankopen 

 Hoe bestellen en afrekenen? 

  • de klant bestelt en de bestelling wordt automatisch in het winkelmandje gedeponeerd. Vervolgens kan de klant afrekenen . 
  • via onze betaalsystemen zoals aangegeven op onze site. 

U heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

  • via kredietkaart/betaalpas  (IDEAL ) 
  • via bankkaart bankcontact 

De Spiegelacademie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is. 

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

 Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door B-post. We rekenen verzendkosten aan naar gelang het gewicht tenzij anders aangegeven.  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet door de klant onverwijld worden gemeld aan de Spiegelacademie. 

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Spiegelacademie was geboden. 

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Spiegelacademie.  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Spiegelacademie te wijzen,
bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Tekeningen die werden gemaakt op de voorwerpen blijven copyright van Chatsaubain-Van Driessche gcv, met maatschappelijke zetel te Sinaaidorp 65, bus 101, 9112 Sinaai  (België), Btw BE 0824.196.033. 

 Artikel 7: Herroepingsrecht 

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Spiegelacademie.
Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van aflevering aan de klant of desgevallend de dag waarop het goed aan de door de klant aangewezen vervoerder werd overhandigd. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, de Spiegelacademie, Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, 0032 477 60 30 17, info@despiegelacademie.be, via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Spiegelacademie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Spiegelacademie.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Spiegelacademie zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht.  Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal de Spiegelacademie alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten,
aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Spiegelacademie opnieuw in het bezit werd gesteld van de goederen waarop de herroepen overeenkomst betrekking heeft.
 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door de Spiegelacademie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

De Spiegelacademie betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 Artikel 8: Garantie 

 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant de Spiegelacademie zo snel mogelijk inlichten.  In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

Artikel 9: Klachten 

 De klantendienst van de Spiegelacademie is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 60 30 17, via e-mail op info@despiegelacademie.be of per post op het volgende adres: Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, de Spiegelacademie respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Spiegelacademie, Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, info@despiegelacademie.be, +32 477 60 30 17,
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van persoonsgegevens.
Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing:
de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van gegevens voor direct marketing.
Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot de Spiegelacademie, Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, info@despiegelacademie.be, +32 477 60 30 17 

De Spiegelacademie behandelt de klantengegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. 

Het klantenpaswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Spiegelacademie heeft dus geen toegang tot dat paswoord. 

 De Spiegelacademie houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Bij vragen heeft over deze privacy statement, kan de klant de Spiegelacademie contacteren: Bollewijk 6, 9250  Waasmunster, België, info@despiegelacademie.be, +32 477 60 30 17. 

 Artikel 11: Gebruik van cookies 

 Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op het mobiel apparaat van de klant geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

De klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.
Dit kan de klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie).  De klant dient hierbij er wel rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat bepaalde applicaties niet kunnen gebruikt worden. 

Door gebruik te maken van de website van de Spiegelacademie gaat de klant akkoord met het gebruik van cookies 

 Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen,
zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Ingeval van tegenstrijdigheid met eventuele andere voorwaarden of condities, primeren onderhavige Voorwaarden.
De Spiegelacademie kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.  Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

 Artikel 14: Bewijs 

 De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijs kunnen dienen. 

 Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen 

 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Spiegelacademie zijn exclusief bevoegd bij gerechtelijke geschillen.  De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).